31 oktober 2009

Halloween: heksennieuwjaar

Daarstraks een heksenwandeling meegelopen in het teken van Halloween, het nieuwjaar van de heksen, alleen noemt het daar wel heel anders. De juiste naam ben ik al vergeten, waarvoor mijn excuses

Op wicca Holland vond ik de maanbomen. Aansluitend op de wandeling, die uiterst interessant was hieronder de betekenis van de maanbomen.

Maan van de langste nacht
Boom: Berk
Woord: Reiniging
Het is een moment om de zaken op een rijtje te zetten. De essentie moet nu duidelijk worden. Wat geen functie meer heeft moet je laten vallen. Nadat met Joel de ommekeer heeft plaatsgevonden zullen de dagen weer lengen en zullen de opbouwende krachten in de natuur langzaam aan steeds sterker worden. Het licht van de volle maan in deze tijd geeft een voorproefje van het zonlicht dat in de natuur zal terugkeren. De boom van deze maan is de berk. Het reinigende en beschermende karakter van berkentakken heeft door de eeuwen heen een grote rol gespeeld. Eigenlijk werd de berk met de Godin vereenzelvigd. Huizen en stallen werden met een berkenbezem gereinigd nadat Midwinter was verstreken. In de herfst stierf al het eenjarige af in de natuur en na Midwinter voelde men de behoefte die sfeer van verderf uit te bannen. De berk werd daarvoor gebruikt. De berk brengt ook vruchtbaarheid. Daarom sprongen bruidsparen vroeger over een berkenbezem voordat ze het huis in gingen.

IJsmaan
Boom: Lijsterbes
Woord: Diepgang
Het is belangrijker een bepaald idee uit te diepen dan vele dingen oppervlakkig te benaderen of af te handelen. De IJsmaan is een moment van bezinning. De natuur lijkt stil te staan: Wat boven de grond uitsteekt - bomen, struiken en sommige vaste planten - is in rust. Het weer kan vredig zijn of juist turbulent, met sneeuw of zelfs hagelbuien, maar op de natuur heeft het geen of nauwelijks vat. De bomen laten hun kale takken buigen met de wind en blijven er verder onberoerd onder, diep in de aarde geworteld. Als we willen ervaren wat er nu in de natuur gebeurt, moeten we net als die bomen de diepte in. Het is de volle maan die rond Imbolc valt, een feest dat te maken heeft met zaaien, dus eveneens de diepte betreft. De boom van deze maan, is de lijsterbes, een boom die vanouds met orakelen is verbonden. De lijsterbes werd net als de berk met de Godin vereenzelvigd. De witte berk werd gezien als de jonge Godin, verbonden met de vroege lente en de vruchtbare aarde. De lijsterbes werd geassocieerd met dood en wedergeboorte en daarom vaak op kerkhoven geplant.

Sneeuwmaan
Boom: Es
Woord: Kiemkracht
Hou je bezig met zaken die kans van slagen hebben en verspil je energie niet met bezigheden die nergens toe leiden. De Sneeuwmaan valt tussen Imbolc en Ostara. Tussen zaaien en ontkiemen ligt het moment waarop moet blijken of iets levensvatbaar is of niet. Niet elk zaadje dat in de aarde valt ontkiemt en niet elk idee dat in ons opkomt, is uitvoerbaar. De Es is de boom van deze maan en wordt traditioneel met de bezemsteel geassocieerd. De es symboliseert de wijsheid van de Goden die over leven en dood beslissen.

Maan van de dood
Boom: Els
Woord: Bescherming
Iets wat voorspoedig lijkt te gaan kan nog mislukken, zelfs als het beschermd en begeleid wordt. De Maan van de Dood valt in een tijd waarin veel gewassen bijzonder kwetsbaar zijn. Bij de Sneeuwmaan gaat het om levensvatbaarheid: zal het zaadje ontkiemen of vergaan? Bij de Maan van de Dood is het zaad al ontkiemd en dus levensvatbaar, maar nog wel jong en erg kwetsbaar. De Els kondigt het voorjaar aan door de mannelijke katjes, die in maart rijp worden en stuifmeel verspreiden. De vrouwelijke katjes zijn in drie generaties vrijwel het gehele jaar aanwezig: de katjes van het vorig jaar die nog niet vruchtbaar zijn, de katjes van het jaar daarvoor, die nu door het stuifmeel van de mannelijke katjes bevrucht kunnen worden en de katjes van drie jaar geleden, de houterige elzenproppen die hun zaden het vorig jaar al hebben laten vallen. In mythen wordt de els soms in verband gebracht met de Godin, hekserij en vruchtbaarheid. Het is gemakkelijk in de drie generaties vrouwelijke katjes de Drievoudige Godin te herkennen.

Maan van het ontwaken
Boom: Wilg
Woord: Wedergeboorte
Iedere vernieuwing of verandering heeft zo zijn prijs. Om wedergeboren te worden is het nodig eerst te sterven. De Maan van het Ontwaken valt rond Beltane en de naam wijst op het ontwaken van de levenskracht in de natuur. De Wilg die we bij deze maan plaatsen staat bekend om haar beschermende en helende krachten, maar tegelijk wordt de wilg geassocieerd met de dood en de donkere kant van de Godin. De Maan van het Ontwaken heeft dan ook te maken met de cyclus van dood en wedergeboorte, waarin vruchtbaarheid een onmisbare schakel is. Wat sterft keert terug naar de schoot van Moeder Aarde, waaruit het weer herboren zal worden.

Grasmaan
Boom: Meidoorn
Woord: Groei
Alles wat goed gaat zal nog beter worden. Als problemen de overhand hebben zullen deze echter nog groter worden. De meidoorn kan wijzen op grote veranderingen in iemands leven. De volle Grasmaan valt in de periode van groei en bloei die aan Midzomer vooraf gaat. Het gras staat overal in bloei, vooral als deze maan laat valt. Rond deze tijd werd vroeger de hooioogst binnengehaald, een belangrijke oogst, die ervoor moest zorgen dat het vee de winter door zou komen. Veel groenten zijn er echter nog niet geoogst en het graan begint ook nog maar net te rijpen. De Grasmaan is daarom geen oogstfeest, maar eerder een tijd van hoop en belofte. De meidoorn vertegenwoordigt het vruchtbaarheidsaspect van de Godin. PlantmaanBoom: EikWoord: BestemmingDe dingen zijn zoals ze zijn. Veranderingen zullen eerder geleidelijk gaan dan abrupt. De Plantmaan valt rond Midzomer. De Eik, die we bij deze maan onderbrengen, wordt eveneens in verband gebracht met Midzomer, in de vorm van de Eikkoning, de groeikracht in de natuur, die met Midzomer door de Hulstkoning, de afbrekende kracht in de natuur, verslagen wordt. Bij de Midzomerfeesten gaat het om een viering van de groeikracht die hier op zijn hoogtepunt is en tegelijk een halt wordt toegeroepen. De Plantmaan heeft dan ook niet in de eerste plaats te maken met groei, zoals de Grasmaan, maar met het vinden van een definitieve bestemming. Wat is verplant, heeft zijn bestemming gevonden en hoeft niet meer ingrijpend veranderd te worden.

Maan van de Roos
Boom: Hulst
Woord: Offer
Het kan nodig zijn iets op te offeren om iets anders te kunnen behouden. Probeer niet vast te houden wat eigenlijk al voorbij is. De Maan van de Roos heeft te maken met een terugkeer naar de rust van de winter, een rust die nodig is om een nieuwe cyclus van zaaien en oogsten mogelijk te maken. Daarbij is het soms nodig dingen op te offeren waar we waarde aan hechten. De Hulst symboliseert de afbrekende kracht in de natuur, zoals de eik, die bij de Plantmaan hoort, de groei in de natuur symboliseert. Met Joel, als de dagen het kortste zijn, is de kracht van de Hulstkoning op zijn grootst, maar met de Maan van de Roos is zijn heerschappij nog maar net begonnen. Het oogstfeest Lammas valt rond deze tijd. Vaak wordt de graanoogst voorgesteld als het offeren van de Graangod en dit drukt ook het wezen van de Maan van de Roos uit: zonder offer is er geen voortbestaan mogelijk.

Maan van het weerlicht
Boom: Hazelaar
Woord: Wijsheid
Voor een probleem waar je lang mee geworsteld hebt, is een verrassend eenvoudige oplossing als je eenmaal door hebt hoe het in elkaar zit. De volle Maan van het Weerlicht valt tussen Lammas en het Herfstfeest. Lammas is een oogstfeest, waarbij de God zich offert in de vorm van het geoogste graan. Het Herfstfeest is eveneens een oogstfeest, waarbij we meer denken aan noten en appelen. Het is dus een tijd van overvloed en dankbaarheid jegens de Goden. De Hazelaar vertegenwoordigt de Godin in de vorm van wijsheid en inspiratie. De boom wordt traditioneel in verband gebracht met hekserij, natuurmagie en vruchtbaarheid.

Oogstmaan
Boom: Appel
Woord: Onsterfelijkheid
De grote lijn is belangrijk. Kleinigheden kunnen geen invloed uitoefenen op de loop der gebeurtenissen. De oogst van nu is het zaad voor een volgende oogst. De volle Oogstmaan valt rond de herfstequinox. Het is daarmee een feest van oogst en dankbaarheid. In Engeland is de Harvest Moon een begrip gebleven. Als eind september de laatste oogsten werden binnengehaald maakte men dankbaar gebruik van het licht van de maan om tot laat door te werken. Als de oogst binnen was werd het feest van de Oogstmaan gevierd. De boom die bij de Oogstmaan hoort is de appelboom, die in mythologie en volksverhalen te maken had met onsterfelijkheid en de donkere kant van de Godin. In de Middeleeuwen zijn vele pogingen gedaan door de kerk om de boom in een kwaad daglicht te stellen. Er werd gezegd dat de vrucht waarmee Eva Adam had verleid een appel was geweest. In de Keltische en Noordse mythen had de appel te maken met vruchtbaarheid en onsterfelijkheid. De Noordse Godin Idun bezat gouden appels, waardoor de Goden eeuwig jongen bleven. Toen de appels een keer waren gestolen door de reus Thiassi werden de Goden snel oud en verloren hun kracht.

Jachtmaan
Boom: Wijnrank
Woord: Transformatie
Een wezenlijke verandering kan noodzakelijk zijn en de zaak ten goede of ten kwade doen keren. De volle Jachtmaan valt rond Samhain, het feest waarin het contact met de geestenwereld wat gemakkelijker te maken is dan anders. In Engeland is de Hunter's Moon door de eeuwen heen bekend gebleven als de maan die na de Oogstmaan viel. De laatste oogsten waren binnengehaald en dit was het moment dat de jacht werd geopend om de wintervoorraad aan te vullen. De wijnrank die we bij deze maan plaatsen heeft te maken met de Vegetatiegod als Wijngod. Zoals de Vegetatiegod tijdens de graanoogst wordt gedood en getransformeerd tot het brood, zo sterft de Vegetatiegod ook tijdens de druivenoogst om als de wijn herboren te worden. Op veel plaatsen speelde tijdens het Herfstfeest de Wijngod een grote rol, maar ook de Jachtmaan stond vaak in het teken van de nieuwe wijn.

Bloedmaan
Boom: Vlier
Woord: OverlevenIets zal vrij snel aftakelen of ten einde lopen, tenzij er maatregelen genomen worden. Iets wat vanzelfsprekend heeft geleken dreigt nu te verdwijnen. De Bloedmaan is een periode waarin we afscheid nemen van wat achter ons ligt, en ons erover bezinnen wat we willen behouden. De vlier vertegenwoordigt de donkere kant van de Godin, die te maken heeft met ouderdom en de dood. Tegelijk is ze de Wijze Oude Vrouw, de Vliermoeder, die ons wijst op de essentie van het leven die overblijft als we opnieuw een cyclus in ons bestaan voltooid hebben en op het punt staan een nieuwe cyclus te beginnen.

Boommaan
Boom: Taxus
Woord: Loslaten
Het kan nodig zijn iets los te laten om ruimte te maken voor iets anders. De Boommaan is de laatste maan van de cyclus, de dertiende maan, die alleen wordt ingevoegd als er een volle maan valt tussen 10 en 20 december, wat zeven keer in negentien jaar het geval is. Voor elke bloem of plant die in de herfst afsterft, is dit onherroepelijk het einde, maar tegelijk is het afsterven van de natuur een noodzakelijke voorbereiding op de wedergeboorte in de lente. Die wedergeboorte is niet iets persoonlijks. Een roos die afsterft wordt niet de volgende zomer herboren. Wij denken dat mensen evenmin reincarneren en dat dezelfde ziel niet in een ander lichaam terugkeert. We denken wel dat het leven doorgaat. Rozen verwelken en sterven af en nieuwe rozen zullen weer bloeien. Mensen sterven en andere mensen zullen worden geboren. De taxus is een boom die traditioneel wordt verbonden met de dood en met het donkere aspect van de Godin. De bast, bladeren en zaden van de boom zijn zeer giftig. Al in de Oudheid werd de taxus niet alleen verbonden met de donkere kant van de Godin, maar ook met haar vruchtbaarheid.

Blessed Be..!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten